سال مالی

در این دسته بندی آموزش های لازم برای بستن سال مالی به همراه راه حل های رفع مغایرت ها در حین بستن سال مالی قرار دارد .

00

اسفند'۹۷

فیلم آموزش بستن سال مالی سری ۷ نرم افزار حسابداری محک

در این فیلم آموزشی نحوه ی بستن سال مالی سری ۷ نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۷

آموزش بستن سال مالی سری ۸ نرم افزار حسابداری محک

در این فیلم روش بستن سال مالی سری ۸ نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۷

راه حل رفع مغایرت شماره ۴۱ « آموزش رفع مغایرت تاریخ نامعتبر در جزییات اسناد حسابداری» در سال مالی

در این فیلم روش حل مغایرت شماره ۴۱ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۷

00

اسفند'۹۷

راه حل رفع مغایرت شماره ۴۸ « آموزش رفع مغایرت تاریخ نامعتبر در تاریخچه چک های پرداختی» در سال مالی

در این فیلم روش حل مغایرت شماره ۴۸ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۷

00

اسفند'۹۷

00

اسفند'۹۷

00

اسفند'۹۷

راه حل رفع مغایرت شماره ۵۶« چک هایی که سند مربوط به دریافت آنها ثبت نشده است» در سال مالی

در این فیلم روش حل مغایرت شماره ۵۶ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۶

راه حل مغایرت شماره ۹ «وجود حسابهای با وضعیت مختلط » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۹ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۶

راه حل مغایرت شماره ۲۴ « فروش تک ویزیتوری با بیش از دو سطر ویزیتوری » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۲۴ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۶

راه حل مغایرت شماره ۴۵ « ثبت سند غیرمرتبط با عملیات چک برای حسابی از نوع اسناد دریافتنی » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۴۵ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۶

راه حل مغایرت شماره ۴۶ « ثبت سند غیرمرتبط با عملیات چک برای حسابی از نوع اسناد پرداختنی » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۴۶ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۶

راه حل مغایرت شماره ۲۶ « دریافت تک ویزیتوری با بیش از دو سطر ویزیتوری » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۲۶ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۶

راه حل مغایرت شماره ۵ « وجود قیمت های میانگین نامعتبر » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۵ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۶

راه حل مغایرت شماره ۶ « وجود کالاهایی موجودی نهایی منفی » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۶ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۶

راه حل مغایرت شماره ۷ « وجود کالاهایی با موجودی منفی در میان دوره کاردکس کالا » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۷ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۶

راه حل مغایرت شماره ۸ « وجود کالاهایی با قیمت میانگین صفر » در بستن سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۸ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۶

راه حل مغایرت شماره ۲۹ « وجود حسابهایی با وضعیت غیر دائم در سرفصل های دارایی، بدهی و سرمایه » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره  ۲۹ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۶

راه حل مغایرت شماره ۱۸« وضعیت چک های دریافتی با وضعیت آخرین گردش » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۱۸ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

بیشتر بخوانید
تمامی حقوق برای سایت محک سایت محفوظ است!!
آموزش های لازم برای بستن سال مالی