مبالغي که سهام داران به عنوان سرمایه به شرکت می دهند را چگونه بايد ثبت کرد ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.