کد های حسابداری در نرم افزار حسابداری محک

فیلم آموزشی کد های حسابداری در نرم افزار حسابداری محکمتون کامل آموزش کد های حسابداری در نرم افزار حسابداری محک

 

حساب های کل

حساب‌های کل دربرگیرنده حساب‌های اصلی و نهایی واحد تجاری بوده و مبنای ثبت دفاتر قانونی و تنظیم صورت‌های مالی نهایی می‌باشد.

شما می توانید به دو روش به این بخش از نرم افزار دسترسی پیدا کنید:

کد های حسابداری   انتخاب حساب های کل، از زبانه اطلاعات پایه در صفحه اصلی نرم افزار.

کد های حسابداری استفاده از جعبه جادویی. (Ctrl+space)

این فرم از چند بخش تشکیل شده است. (شکل یک)

حساب های کل در نرم افزار حسابداری محک

(شکل یک)

در قسمت پایین فرم حساب های کل تعدادی دکمه قرار دارد، که امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

ثبت حساب های کل

از این بخش جهت تعریف حساب های کل استفاده می شود.

شما می توانید به روش زیر به این قسمت از نرم افزار دسترسی پیدا کنید:

کد های حسابداری   انتخاب دکمه،  کد های حسابداری  (F4) از داخل فرم حساب های کل.

اطلاعات لازم جهت ثبت حساب های کل عبارتند از: (شکل دو)

جدید در حساب های کل در کد های حسابداری

(شکل دو )

 • گروه حساب

گروه حسابی که حساب کل به آن وابسته است انتخاب می شود.

 • کد

به صورت اتومات کد حساب کل مشخص می شود. امکان تغییر آن نیز وجود دارد.

کد های حسابداری کد حساب کل باید منحصر به فرد باشد و پیش تر تعریف نشده باشد.

 • نوع معین

تعیین نوع معین مشخص می شود که شناور و یا اینکه آزاد باشد.

شناور: یعنی اتصال حساب به بخش های مختلف برنامه، در هر سمت تغییر انجام شود در سمت دیگر اثر آن مشاهده می شود و بالعکس.

شناور معین: هدف از تعیین شناور معین برای حساب‌ها، متصل کردن بخش‌های نرم‌افزار به کدهای حسابداری می‌باشد. با این کار دیگر نیازی به ثبت مجدد حساب‌ها در کدهای حسابداری نیست، و با یک‌بار ثبت در هر بخش، این حساب‌ها در کدهای حسابداری نیز ثبت می‌گردند و بالعکس.

 • نوع تفصیلی

تعیین نوع تفصیلی که شناور و یا اینکه آزاد باشد در این بخش مشخص می شود.

شناور تفصیلی: با تعیین یکی از شناورهای تفصیلی در لیست شناور تفصیلی حساب کل برای حساب‌ها، چنانچه در هر بخش اطلاعاتی ثبت گردد، اطلاعات ثبت شده به صورت اتومات در تفصیلی‌های حساب کل نمایش داده می‌شوند و بالعکس.

کد های حسابداری   در صورت انتخاب شناور بودن تیک تاثیر در گردش آن آیتم ابا انتخاب کالا، اشخاص، صندوق، بانک، درآمد، هزینه و دارایی ثابت به عنوان تفصیلی شناور، چنانچه گزینه “در گردش مورد انتخابی اثر بگذار” انتخاب شود، می‌توان تأثیر آن را در گزارشات گردش‌ها مشاهده نمود.

تعیین اینکه در زمان انتخاب حساب تفصیلی در سند حسابداری، عملیات چک پرداختی باز شود

با این کار هنگام صدور سند حسابداری برای عملیات مورد نظر فرم چک های پرداختی باز می شود که می توان چکی را ثبت نمود و یا تغییر وضعیت نمود.

تعیین اینکه در زمان انتخاب حساب تفصیلی در سند حسابداری، عملیات چک دریافتنی باز شود

با این کار هنگام صدور سند حسابداری برای عملیات مورد نظر فرم چک های دریافتی باز می شود که می توان چکی را ثبت نمود و یا تغییر وضعیت نمود

 • حساب مقابل

حسابی که در ترازنامه به صورت مستقیم از آن کسر می شود از این بخش انتخاب می شود.

 • نوع حساب

تعیین نوع حساب که می تواند دائم (حسابهایی هستند که در پایان سال مالی به سال بعد منتقل می شوند)، موقت (حسابهایی هستند که در پایان سال مالی بسته می شوند و به سال بعد منتقل نمی شوند) و یا مختلط (حسابهایی هستند که در ابتدای کار مشخص نمی شوند که دائم و یا اینکه موقت هستند و در انتهای سال مالی نوع آن مشخص می شود) باشد.

 • ماهیت حساب

حساب کل می تواند بدون ماهیت، بدهکار و یا بستانکار باشد.

کد های حسابداری با انتخاب ماهیت حساب در این قسمت در صورتی که در زمان ثبت سند حسابداری ماهیت حساب تغییر داده شود پیغامی مبنی بر اطمینان از تغییر ماهیت حساب مشاهده می شود.

ویرایش حساب کل

در صورتی که بخواهید حساب مورد نظر را ویرایش کنید از روش زیر استفاده می شود:

۱ – از انتهای فرم حساب های کل دکمه  کد های حسابداری  (F5) انتخاب می شود.

کد های حسابداری ا انتخاب ویرایش فرم حساب های کل (که در قسمت ثبت حساب های کل توضیح داده شده) باز می شود و امکان تغییر تمام آیتم های موجود در این فرم به جز کد وجود دارد.

کد های حسابداری در صورتی که حساب کل شناور گروه خاصی باشد با ویرایش در این بخش گروه مورد نظر هم ویرایش می شود و بالعکس.

حذف حساب های کل

در صورتی که بخواهید حساب مورد نظر را حذف کنید از روش زیر استفاده می شود:

۱ – از فرم حساب های کل دکمه  کد های حسابداری (F7) انتخاب می شود.

کد های حسابداری در صورتی که از اطلاعات حساب مورد نظر در سایر بخش ها استفاده شده باشد، پیغام خطایی مبنی بر عدم حذف صادر می شود. ابتدا باید اطلاعات مورد نظر حذف شوند تا امکان حذف بانک بوجود آید.

عطف به معین

با استفاده از دکمه،  کد های حسابداری می توان برای حساب کل انتخاب شده، حساب معین تعریف کرد و یا اینکه حساب معین مورد نظر را ویرایش کرد.

حساب های معین

حسابهای معین نشان دهنده جزئیات حساب کل است. برای هر حساب کل، حداقل می‌توان یک حساب معین در نظر گرفت تا از طریق انطباق گردش عملیات حسابداری در طبقات کل و معین، امکان پذیر گردد. هر حساب معین باید ناظر بر اجزای تشکیل دهنده حساب‌های تفصیلی مربوط به خود باشد. ( شکل سه )

 

حساب های معین در کد های حسابداری نرم افزار محک

( شکل سه )

کد های حسابداری لازم به ذکر است که در سیستم بیش از ۹۹۹ کد معین برای هر حساب کل نمی‌توان ثبت نمود.

شما می توانید به روش زیر به این بخش از نرم افزار دسترسی پیدا کنید:

کد های حسابداری   انتخاب حساب های معین، از زبانه اطلاعات پایه در صفحه اصلی نرم افزار.

ثبت حساب های معین

از این بخش جهت تعریف حساب های معین استفاده می شود.

شما می توانید به دو روش به این بخش از نرم افزار دسترسی پیدا کنید:

کد های حسابداری   انتخاب دکمه،  (F4) از داخل فرم حساب های معین.

کد های حسابداری   کلیک راست بر روی لیست در فرم حساب های معین و انتخاب گزینه جدید.

جدید در کد های حسابداری در نرم افزار محک

اطلاعات لازم جهت ثبت حساب های معین عبارتند از: (شکل یک)

جدید در معین در کد های حسابداری در نرم افزار محک

(شکل یک)

شرح آیتم های این بخش

کد کل

از این قسمت جساب کل مربوط به حساب معین انتخاب می شود.

کد

به صورت اتومات کد حساب معین مشخص می شود. امکان تغییر آن نیز وجود دارد.

کد های حسابداری کد حساب معین باید منحصر به فرد باشد و پیش تر تعریف نشده باشد.

ویرایش حساب های معین

در صورتی که بخواهید حساب مورد نظر را ویرایش کنید از دو روش زیر استفاده می شود:

۱ – از انتهای فرم حساب های معین دکمه  کد های حسابداری  (F5) انتخاب می شود.

۲ – کلیک راست بر روی یکی از حساب های موجود در فرم حساب های معین و انتخاب گزینه ویرایش.

ویرایش معین در کدهای حسابداری در نرم افزار حسابداری محک

کد های حسابداری در صورتی که حساب معین شناور گروه خاصی باشد با ویرایش در این بخش گروه مورد نظر هم ویرایش می شود و بالعکس.

کد های حسابداری  امکان تغییر تمام آیتم های موجود در فرم مورد نظر به غیر از کد وجود دارد.

حذف حساب های معین

در صورتی که بخواهید حساب معین مورد نظر را حذف کنید از روش زیر استفاده می شود:

۱ – از فرم حساب های معین دکمه  کد های حسابداری  (F7) انتخاب می شود.

کد های حسابداری   در صورتی که از اطلاعات حساب مورد نظر در سایر بخش ها استفاده شده باشد، پیغام خطایی مبنی بر عدم حذف صادر می شود. ابتدا باید اطلاعات مورد نظر حذف شوند تا امکان حذف حساب معین بوجود آید.

عطف به تفصیلی

با استفاده از دکمه،  کد های حسابداری می توان برای حساب معین انتخاب شده،حساب تفصیلی تعریف کرد و یا اینکه حساب معین مورد نظر را ویرایش کرد.

حساب های تفصیلی

نشان دهنده جزئیات حساب معین می‌باشند. حساب‌های تفصیلی فقط در مورد آن دسته از حساب‌های معین که نیاز به جزئیات بیشتری دارند، ایجاد می‌گردد و از این نظر کلیه حساب‌های معین دارای حساب تفصیلی نخواهند بود. مبانی تنظیم حساب‌های تفصیلی در مورد هر یک از حساب‌های معین می‌توانند بر حسب مراکز هزینه، قابل تنظیم و ارائه باشد و امور مالی و حسابداری هر واحد تجاری بر حسب ضرورت، نسبت به تهیه و تنظیم و یا تکمیل آن اقدام می‌کند.

شما می توانید به روش زیر به این بخش از نرم افزار دسترسی پیدا کنید:

کد های حسابداری   انتخاب حساب های تفصیلی، از زبانه اطلاعات پایه در صفحه اصلی نرم افزار.

این فرم از چند بخش تشکیل شده است. (شکل یک)

حساب های تفصیلی در نرم افزار حسابداری محک

(شکل یک)

ثبت حساب های تفصیلی

از این بخش جهت تعریف حساب های تفصیلی استفاده می شود.

شما می توانید به دو روش به این بخش از نرم افزار دسترسی پیدا کنید:

کد های حسابداری   انتخاب دکمه،  کد های حسابداری  (F4) از داخل فرم حساب های تفصیلی.

کد های حسابداری   کلیک راست بر روی یکی از حساب های تفصیلی موجود در فرم حساب های تفصیلی و انتخاب گزینه جدید.

حساب های تفصیلی در کد های حسابداری محک

اطلاعات لازم جهت ثبت حساب های تفصیلی عبارتند از: (شکل یک)

حاب تفصیلی جدید در کد های حسابداری محک

(شکل یک)

شرح آیتم های این بخش

کد کل

حساب کل مربوط به حساب تفصیلی از این بخش انتخاب می شود.

کد معین

حساب معین مربوط به حساب تفصیلی از این بخش انتخاب می شود.

کد

به صورت اتومات کد حساب تفصیلی مشخص می شود. امکان تغییر آن نیز وجود دارد.

کد های حسابداری کد حساب تفصیلی باید منحصر به فرد باشد و پیش تر تعریف نشده باشد.

کد تفصیلی یکتا

از این کد در زمان ثبت سند حسابداری در صورت استفاده از حساب کلی که دارای کد تفصیلی یکتا باشد استفاده می شود.

 

ویرایش حساب های تفصیلی

در صورتی که بخواهید حساب مورد نظر را ویرایش کنید از روش زیر استفاده می شود:

۱ – از انتهای فرم حساب های تفصیلی دکمه  کد های حسابداری  (F5) انتخاب می شود.

 

کد های حسابداری  امکان تغییر تمام آیتم های موجود در فرم حساب های تفصیلی به غیر از کد وجود دارد.

حذف حساب های تفصیلی

در صورتی که بخواهید حساب معین مورد نظر را حذف کنید از دو روش زیر استفاده می شود:

۱ – از فرم حساب های تفصیلی دکمه  کد های حسابداری  (F7) انتخاب می شود.

 

کد های حسابداری   در صورتی که از اطلاعات حساب مورد نظر در سایر بخش ها استفاده شده باشد، پیغام خطایی مبنی بر عدم حذف صادر می شود. ابتدا باید اطلاعات مورد نظر حذف شوند تا امکان حذف حساب تفصیلی بوجود آید.

 

۰ پاسخ به "کد های حسابداری در نرم افزار حسابداری محک"

  ارسال یک پیام

  کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.