آموزش حقوق و دستمزد (قسمت اول) در نرم افزار حسابداری محک

در قسمت اول آموزش حقوق و دستمزد با نحوه ورود اطلاعات پایه ، لیست کارمندان،مزایا و کسورات، جدول مالیاتی و روش های محاسباتی آشنا می شویم.

 

[button url=”https://help.mahaksoft.com/wp-content/uploads/2019/11/HoghoghDastomoz.mp4″ class=”” bg=”” hover_bg=”” size=”0px” color=”” radius=”0px” width=”0px” height=”0px” target=”_self”] دانلود فیلم [/button]

اطلاعات پایه

این بخش مربوط به اطلاعات پایه ای سیستم حقوق دستمزد می باشد که برای محاسبات سیستم مورد نیاز است.

شما می توانید به دو روش به این بخش دسترسی پیدا کنید:

بانک ها در نرم افزار حسابداری محکانتخاب اطلاعات پایه، از زبانه حقوق دستمزد در صفحه اصلی نرم افزار.

جعبه جادوییاستفاده از جعبه جادویی (Ctrl+space)

این فرم از چند بخش تشکیل شده است.

این فرم شامل سه زبانه:

۱- اطلاعات شرکت

اطلاعات عمومی شرکت در این بخش وارد می شود.

۲- اطلاعات تکمیلی دارایی

اطلاعات دارایی که شامل: اطلاعات پرداخت کننده حقوق و اطلاعات حساب امضا در این بخش وارد می شود.

۳- اطلاعات ثابت

برخی محاسبات حقوق و دستمزد به صورت اتومات محاسبه می شود، در صورتی که مزایا و کسورات موجود در سیستم تغییر پیدا کرده باشند، در این بخش باید تغییرات اعمال شود.

در قسمت پایین فرم اطلاعات پایه تعدادی دکمه قرار دارد، که امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

 

نام آیتمتوضیح
ذخیرهبا استفاده از دکمه، (F3) اطلاعات پایه ذخیره می شود.
خروج از فرمبا انتخاب دکمه،  (Esc) از فرم اطلاعات پایه خارج می شوید.

 

کارمندان

این بخش جهت تعریف کارمندان جدید می‌باشد. برای تعریف کارمندان جدید لازم است گروه مورد نظر تعریف شده باشد. سیستم به‌ صورت پیش ‌فرض دارای سه بخش: کلیه کارمندان،کارمندان مشغول به کار و کارمندان ترک کار کرده.

شما می توانید به سه روش به این بخش از نرم افزار دسترسی پیدا کنید:

 

نحوه دسترسی
بانک ها در نرم افزار حسابداری محک انتخاب کارمندان، از زبانه حقوق دستمزد در صفحه اصلی نرم افزار.
 استفاده از کلید رابط  در بخش های مختلف نرم افزار که نیاز به انتخاب کارمند دارد. (مثال: حکم کارگزینی)
جعبه جادویی استفاده از جعبه جادویی. (Ctrl+space)

این فرم از چند بخش تشکیل شده است.

 

فرم ثبت اطلاعات کارمندان دارای سه زبانه است:

۱- عمومی

اطلاعات عمومی کارمندان در این بخش وارد می شود.

۲- پرسنلی

اطلاعات پرسنلی کارمندان در این بخش وارد می شود.

۳- تکمیلی

اطلاعات تکمیلی کارمندان در این بخش وارد می شود.

 

 

لیست مزایا

در این بخش لیست مزایایی که در ازای انجام فرایندی به افراد اختصاص داده می شود، مشاهده می شود.

این فرم از چندین بخش تشکیل شده است

گروه مزایا

در سمت راست فرم، گروه مزایا وجود دارد. با استفاده از گروه مزایا می توان مزایا را در گروه های مورد نظر تعریف کرد.

جستجو در گروه و لیست مزایا

در صورتی که قصد جستجو بر روی لیست گروه مزایا را دارید، گروه مورد نظر را در مکان جستجو، تایپ (Ctrl+F11) را انتخاب کنید.برای جستجو در لیست مزایا از کلید F10 در وسط لیست استفاده می کنیم.

 

لیست کسورات

در این بخش لیست کسوراتی که در ازای انجام عملی به افراد اختصاص داده می شود، مشاهده می شود.

این فرم از چندین بخش تشکیل شده است:

گروه کسورات

در سمت راست فرم، گروه کسورات وجود دارد. با استفاده از گروه کسورات می توان کسورات را در گروه های مورد نظر تعریف کرد.

جستجو در گروه و لیست کسورات

در صورتی که قصد جستجو بر روی لیست گروه کسورات را دارید، گروه مورد نظر را در مکان جستجو، تایپ (Ctrl+F11) را انتخاب کنید.

جستجو در لیست کسورات

برای جستجو در لیست کسورات از آیتم جستجو مانند شکل زیر استفاده می شود. برای جستجو در لیست کسورات از کلید F10 در وسط لیست استفاده می کنیم.

جدول مالیاتی

از این بخش می توان انواع ماللیات مورد نظر را ثبت کرد.

شما می توانید به دو روش به این بخش دسترسی پیدا کنید:

نحوه دسترسی

انتخاب دکمه، (f4)امکان ثبت بانکی جدید در از داخل فرم جدول مالیاتی.

کلیک راست بر روی لیست جدول مالیاتی و انتخاب گزینه جدید.

لیست جدول مالیاتی

نام آیتمتوضیح
ثبت جدول مالیاتیبا استفاده از دکمه، امکان ثبت بانکی جدید در(f4) می توان جدول مالیاتی جدیدی را در نرم افزار ثبت کرد.
ویرایش جدول مالیاتیدر صورتی که بخواهید جدول مالیاتی مورد نظر را ویرایش کنید از سه روش زیر استفاده می شود:

۱- از انتهای فرم جدول مالیاتی دکمه، فرم لیست بانک ها دکمه(f5) انتخاب می شود.

۲- کلیک راست بر روی جدول مورد نظر در فرم جدول مالیاتی و انتخاب گزینه ویرایش.

۳- دابل کلیک بر روی جدول مورد نظر در فرم جدول مالیاتی.

با انتخاب ویرایش، فرم جدول مالیاتی (که در قسمت ثبت جدول مالیاتی توضیح داده شده) مشاهده می شود.

حذف جدول مالیاتیدر صورتی که بخواهید جدول مالیاتی مورد نظر را حذف کنید از دو روش زیر استفاده می شود:

۱- از فرم جدول مالیاتی دکمه، (f7) انتخاب می شود.

۲- از داخل فرم جدول مالیاتی بر روی جدول مورد نظر کلیک راست و گزینه حذف انتخاب می شود.

 

خروج از فرمبا انتخاب دکمه، (Esc) از فرم جدول مالیاتی خارج می شوید.

روش های محاسباتی

در این بخش می توان روش های محاسباتی جدید حقوق و دستمزد را ثبت کرد.

نحوه دسترسی
انتخاب دکمه، امکان ثبت بانکی جدید در(f4) از داخل فرم لیست روش های محاسباتی.
کلیک راست بر روی لیست روش های محاسباتی و انتخاب گزینه جدید.

این فرم شامل دو زبانه:

۱- عمومی

اطلاعات عمومی حقوق و دستمزد در این بخش وارد می شود.

نام آیتمتوضیح
  
عنواننام روش محاسباتی در این بخش وارد می شود.
کدکدی که سیستم به صورت اتومات برای روش مورد نظر پیشنهاد می دهد و در صورت تمایل امکان تغییر آن وجود دارد.

کد روش محاسباتی باید منحصر به فرد باشد و پیش تر تعریف نشده باشد.

مشمول مالیاتدر صورتی که مالیات شامل روش محاسباتی مورد نظر باشد این گزینه انتخاب می شود.

بعد از انتخاب این گزینه، باید نوع مالیات را انتخاب کرد، با انتخاب دکمه،  فرم جدول مالیاتی برای انتخاب نوع مالیات مشاهده می شود.

حق بیمه کارفرمادرصد حق بیمه کارمند، که توسط کارفرما پرداخت می شود در این بخش وارد می شود.
حق بیمه کارمنددرصد حق بیمه کارمند، که توسط خود کارمند باید پرداخت می شود در این بخش وارد می شود.
سقف بیمه روزانهمیزان سقف بیمه ای که به هر فرد اختصاص داده می شود در این بخش وارد می شود.
مانده مسکوکمیزان مانده مسکوک در این بخش وارد می شود.
مانده بدهکاری / بستانکاریدر صورتی که می خواهید میزان بدهکاری و بستانکاری فرد در محاسبه حقوق و دستمزد تاثیر داشته باشد، این گزینه انتخاب می شود.
محاسبه اقساطدر صورت تمایل می توان در محاسبه حقوق کارمندان، اقساط را تاثیر داد.
کسر ۲٫۷ مالیاتبا انتخاب این گزینه کسر ۲٫۷ مالیات در محاسبه حقوق تاثیر می گذارد.

۲- حضور غیاب

اطلاعات مربوط به ساعت کارکرد، اضافه کار، ورود خروج و غیره در این بخش وارد می شود.

نام آیتمتوضیح
ساعت ورودساعت ورود کارمند در این بخش وارد می شود.
ساعت خروجساعت خروج کارمند در این بخش وارد می شود.
مبلغ اضافه کار / کسر کاراز این بخش می توان نحوه محاسبه اضافه کار و کسر کار را انتخاب کرد که می تواند ماهیانه و یا اینکه روزانه باشد.
حداقل کارکرد روزانهحداقل میزان کارکرد افراد در روز بر حسب ساعت در این بخش وارد می شود.
سقف مرخصیسقف مرخصی که افراد می توانند در ماه از آن استفاده کنند در این بخش وارد می شود.
سقف اضافه کارسقف اضافه کار کارمندان در این بخش وارد می شود.
10 نوامبر 2019
کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.