اگر فرمول تولیدی که با آن تولید ثبت کرده باشم را تغییر بدهم در تولید ثبت شده قبلی تاثیر دارد ؟

تمامی حقوق برای سایت محک سایت محفوظ است!!
آموزش های لازم برای بستن سال مالی