چگونه میتوانم ارزش ریالی اجناس موجودم را براساس آخرین مبلغ فروش محاسبه کنم ؟

تمامی حقوق برای سایت محک سایت محفوظ است!!
آموزش های لازم برای بستن سال مالی