ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند مترمربع در کالاهای نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[2 :میانگین 2.5 :مجموع]فیلم آموزشی ترفند استفاده از مترمربع در کالاها در نرم افزار حسابداری محک متن آموزشی امکان متر مربع در واحد اندازی گیری در نرم افزار حسابداری محک یکی از ترفند های مفید در خصوص کالاها در استفاده از نرم افزار حسابداری محک امکان تعریف کالاها با واحد…