ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند فاکتور فروش همزمان در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 1 :مجموع]با استفاده از این ترفند آموزشی شما می توانید در نرم افزار حسابداری محک در زمان هایی که صف فروش برای مشتریان شما ایجاد شده است یک فاکتور را باز نگه داشته تا مشتری سفارش خود را کامل کند و در کنار آن فاکتور باز ۴ فاکتور…

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند جستجو در بخش های مختلف نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 5 :مجموع]جستجو در نرم افزار حسابداری محک در بخش های مخنلف روش تقریبا یکسانی دارد و شما می توانید با مشاهده ی این ترفند آموزشی روش جستجو در قسمت های مختلف نرم افزار را آموزش ببینید .