راه حل مغایرت شماره 29 « وجود حسابهايي با وضعيت غير دائم در سرفصل هاي دارايي، بدهي و سرمايه » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره  ۲۹ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی…

راه حل مغایرت شماره 18 « وضعيت چک هاي دريافتي با وضعيت آخرين گردش » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۱۸ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی ارسال بفرمایید تا بررسی انجام شود و به…

راه حل مغايرت شماره 31 « وضعيت چک هاي پرداختي با وضعيت آخرين گردش » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۳۱ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است .   در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی ارسال بفرمایید تا بررسی انجام شود و…

روش حل مغایرت شماره 10 « وجود حسابهايي با وضعيت غير موقت در سرفصل هزينه ها و درآمد ها » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۱۰ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی ارسال بفرمایید تا بررسی انجام شود و به…

روش حل مغایرت شماره 4 « مغایرت در ماهیت مانده حسابها » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۴ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است .   در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی ارسال بفرمایید تا بررسی انجام شود و…

راه حل مغایرت شماره 16 « تراز آزمايشي در سطح معين يا تفصيلي تراز نمي باشد » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۱۶ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی ارسال بفرمایید تا بررسی انجام شود و به…

راه حل رفع مغایرت شماره 25 « برگشت از فروش تک ويزيتوري با بيش از دو سطر ويزيتوري » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]در این فیلم روش حل مغایرت شماره ۲۵ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی ارسال بفرمایید…