راه حل مغایرت شماره 9 «وجود حسابهاي با وضعيت مختلط » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۹ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی ارسال بفرمایید تا بررسی انجام شود و به…

راه حل مغایرت شماره 24 « فروش تک ويزيتوري با بيش از دو سطر ويزيتوري » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۲۴ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی…

راه حل مغایرت شماره 45 « ثبت سند غيرمرتبط با عمليات چک براي حسابي از نوع اسناد دريافتني » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 3 :مجموع]در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۴۵ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی…

راه حل مغایرت شماره ۴۶ « ثبت سند غيرمرتبط با عمليات چک براي حسابي از نوع اسناد پرداختني » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 1 :مجموع]در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۴۶ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی…

راه حل مغایرت شماره 26 « دريافت تک ويزيتوري با بيش از دو سطر ويزيتوري » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۲۶ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی…

راه حل مغایرت شماره 5 « وجود قيمت هاي ميانگين نامعتبر » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۵ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی ارسال بفرمایید تا بررسی انجام شود و به…

راه حل مغایرت شماره 6 « وجود کالاهايي موجودي نهايي منفي » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 5 :مجموع]در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۶ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی…

راه حل مغایرت شماره 7 « وجود کالاهايي با موجودي منفي در ميان دوره کاردکس کالا » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۷ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی…

راه حل مغایرت شماره 8 « وجود کالاهايي با قيمت ميانگين صفر » در بستن سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۸ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی ارسال بفرمایید تا بررسی انجام شود و به…