راه حل رفع مغایرت شماره 42 « نياز به ثبت مجدد برخي از اسناد حسابداري اتومات به دليل اصلاحات کاردکس» در سال مالی

این مغایرت زمانی نمایش داده می شود که کاردکس کالاها به درستی ثبت نشده باشد و یا ترتیب کاردکس درست نباشد ، بنابراین نیاز است تا اسناد حسابداری اتومات مرتبط با کاردکس کالا یکبار مجددا ثبت شود تا مغایرت های موجود در کاردکس برطرف شود . برای رفع این مغایرت مراحل ذیل را طی نمایید…

راه حل رفع مغایرت شماره 22 « بررسي برابري تعدادی کالاها در سال مالي جاري با سال مالي جديد» در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع] در این فیلم روش حل مغایرت شماره 22 در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است