ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند دسته بندی برای اشخاص و کالاها در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 1 :مجموع]در این ترفند به شما آموزش داده می شود که چگونه علاوه بر گروه بندی برای اشخاص و کالاها دسته بندی نیز مشخص کنید و با استفاده از دسته بندی گزارشات متعددی بگیرید.