ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند تنظیمات چاپ فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[12 :میانگین 3.7 :مجموع]     در این ترفند به شما آموزش داده می شود که چگونه فاکتور فروش خود را بر اساس نیاز خود طراحی کرده و آنها را چاپ نمایید.

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند تنظیمات دو واحدی و مقدار جزء در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[2 :میانگین 3 :مجموع]   در نرم افزار حسابداری محک این امکان وجود داره که علاوه بر واحد اصلی، واحد دیگری نیز برای کالا در نظر بگیرید و نسبت تبدیل این دو واحد به یکدیگر را مشخص کنید.      

آموزش حقوق و دستمزد (قسمت اول) در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[12 :میانگین 3.4 :مجموع]در قسمت اول آموزش حقوق و دستمزد با نحوه ورود اطلاعات پایه ، لیست کارمندان،مزایا و کسورات، جدول مالیاتی و روش های محاسباتی آشنا می شویم.     اطلاعات پایه اين بخش مربوط به اطلاعات پايه اي سيستم حقوق دستمزد می باشد که براي محاسبات سيستم مورد…