ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند موجودی ریالی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[4 :میانگین 3.8 :مجموع]   در نرم افزار حسابداری محک این امکان وجود دارد تا مانده کالاهای موجود را به صورت ریالی بر حسب قیمت میانگین، قیمت خرید و قیمت فروش مشاهده کرد.  

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند اقساط پرداختنی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[7 :میانگین 3.6 :مجموع] در نرم افزار حسابداری محک این امکان وجود داره تا وام های دریافتی از بانک یا موسسات و اشخاص را به صورت اقساط پرداختنی در نرم افزار ثبت و آن ها را در زمان سررسید پرداخت نمود.

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند اقساط دریافتنی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[6 :میانگین 3.8 :مجموع]   در نرم افزار حسابداری محک این امکان وجود داره مانده بدهکاری اشخاص را به صورتی اقساطی در نرم افزار تعریف کرده و در زمان سر رسید اقساط را دریافت نمود.