راه حل مغایرت شماره 12 « بررسي برابري تعدادي چک هاي دريافتي(خوابانده شده به حساب) سال مالي جاري و سال مالي جديد » در سال مالی

این مغایرت به شما نشان می دهد که مبلغ چک های دریافتی که در وضعیت درجریان وصول در سال مالی قبل وجود داشته است با مبلغ چک های دریافتی که در وضعیت درجریان وصول در چک های اول دوره دریافتی در سال مالی جدید ثبت شده است از نظر مبلغی برابری ندارد . این اختلاف…

راه حل مغایرت شماره 11 « بررسي برابري ريالي چک هاي دريافتي(موجود) سال مالي جاري و سال مالي جديد » در سال مالی

این مغایرت به شما نشان می دهد که مبلغ چک های دریافتی که در وضعیت موجود در سال مالی قبل وجود داشته است با مبلغ چک های دریافتی که در وضعیت موجود در چک های اول دوره دریافتی در سال مالی جدید ثبت شده است از نظر مبلغی برابری ندارد . این اختلاف می تواند…

راه حل مغایرت شماره 2 « بررسي برابري تعدادي چک هاي دريافتي(خوابانده شده به حساب) سال مالي جاري و سال مالي جديد » در سال مالی

این مغایرت به شما نشان می دهد که تعداد چک های دریافتی که در وضعیت درجریان وصول در سال مالی قبل وجود داشته است با تعداد چک های دریافتی که در وضعیت درجریان وصول در چک های دریافتی اول دوره در سال مالی جدید ثبت شده است از نظر تعدادی برابری ندارد . این اختلاف…

راه حل مغایرت شماره 1 « بررسي برابري تعدادي چک هاي دريافتي(موجود) سال مالي جاري و سال مالي جديد » در سال مالی

این مغایرت به شما نشان می دهد که تعداد چک های دریافتی که در وضعیت موجود در سال مالی قبل وجود داشته است با تعداد چک های دریافتی که در وضعیت موجود در چک های دریافتی اول دوره در سال مالی جدید ثبت شده است از نظر تعدادی برابری ندارد . این اختلاف می تواند…