راه حل مغایرت شماره 60 « بررسي مغايرت عمليات ها با کاردکس کالا » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[2 :میانگین 5 :مجموع]برای رفع این مغایرت می توانید مراحل ذیل را طی نمایید و فیلم آموزشی را مشاهده نمایید و درصورتی که مغایرت برطرف نشد با واحد خدمات پس از فروش با شماره 02164056 داخلی 1 تماس بگیرید .   لیست مغایرت های داده شده را پرینت بگیرید .…

راه حل مغایرت شماره 56 « چک هايي که سند مربوط به دريافت آنها ثبت نشده است » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 4 :مجموع]این مغایرت به این معنا است تعدادی چک دریافتی در نرم افزار وجود دارد که سند دریافت مربوط آنها به درستی در سیستم ثبت نشده ویا وجود ندارد . برای رفع این مغایرت می توانید مراحل ذیل را طی نمایید و فیلم آموزشی را مشاهده نمایید و…

راه حل مغایرت شماره 51 « فاکتور خريد و سند پرداخت در طرفين تاريخ بستن سال مالي » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت به این معنا است که تاریخ بستن سال مالی برای تعدادی از فاکتور خریدها و سند پرداخت متصل به آنها ؛ بین تاریخ فاکتور خرید و سند پرداخت قرار گرفته است . برای رفع این مغایرت به روش ذیل عمل نمایید  :   لیست مغایرت…

راه حل مغایرت شماره 50 « فاکتور فروش و سند دريافت در طرفين تاريخ بستن سال مالي » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 5 :مجموع]این مغایرت به این معنا است که تاریخ بستن سال مالی برای تعدادی از فاکتور فروش ها و سند دریافت متصل به آنها ؛ بین تاریخ فاکتور فروش و سند دریافت قرار گرفته است . برای رفع این مغایرت به روش ذیل عمل نمایید  : لیست مغایرت…