راه حل مغایرت شماره 75 « ليست اقلام برگشت از فروش هايي که قبل از فروش ثبت شده اند » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی پیش می آید که برگشت از فروش ثبت شده برای برخی از کالا ها در تاریخی قبل از فاکتور فروش موبوط به آن فروش ثبت شده است . برای رفع این مغایرت باید مراحل ذیل را طی نمایید : 1. یست مغایرت ها را…

راه حل مغایرت شماره 74 « بررسي دستور کارهاي ارسالي در سفارشگير همراه » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی بوجود می آید که تعدادي از دستور کارهای ثبت شده در سفارش گیر همراه برای ویزیتور مربوطه ارسال نشده اند . و شما اقدام به بستن سال مالی کرده اید . برای رفع این مغایرت لطفا وارد سفارش گیر همراه شوید و دستور کار…

راه حل مغایرت شماره 72 « بررسي حواله حساب هاي تبديل نشده در سفارشگير همراه » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 5 :مجموع]این مغایرت زمانی بوجود می آید که تعدادي از حواله های حساب های ثبت شده در سفارش گیر همراه به عملیات در نرم افزار تبديل نشده اند . و شما اقدام به بستن سال مالی کرده اید . برای رفع این مغایرت لطفا تمام حواله های حساب…

راه حل مغایرت شماره 71 « بررسي حواله کالا بين ويزيتورهاي تبديل نشده در سفارشگير همراه » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی بوجود می آید که تعدادي از حواله های بین انبار در خصوص ویزتور های که در سفارش گیر همراه ثبت شده است به عملیات در نرم افزار تبديل نشده اند . و شما اقدام به بستن سال مالی کرده اید . برای رفع این…

راه حل مغایرت شماره 70 « بررسي وجوه دريافتي تبديل نشده در سفارشگير همراه » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی بوجود می آید که تعدادي از وجود دریافتی ثبت شده در سفارش گیر همراه به عملیات در نرم افزار تبديل نشده اند . و شما اقدام به بستن سال مالی کرده اید . برای رفع این مغایرت لطفا تمام وجوه دریافتی در سفارش گیر…

راه حل مغایرت شماره 69 « بررسي سفارشات تبديل نشده در سفارشگير همراه » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی بوجود می آید که تعدادي از سفارشات سيستم سفارشگير همراه به فاکتور فروش ، برگشت از فروش ، پيش فاکتور ارسالي و پيش فاکتور دريافتي تبديل نشده اند . و شما اقدام به بستن سال مالی کرده اید . برای رفع این مغایرت لطفا…

راه حل مغایرت شماره 68 « ليست اسناد حسابداري که شامل حساب هاي پرداختنی بدون عمليات مي باشند » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]معنای این مغایرت این است که در اسناد حسابداری برای حساب اسناد پرداختنی سند ثبت شده ولی برای ان عملیات چک انتخاب نشده و اطلاعات چک وارد نشده و در حقیقت فقط به صورت مبلغی برای حساب اسناد پرداختنی سند ثبت شده است . این عمل باعث…

راه حل مغایرت شماره 67 « ليست اسناد حسابداري که شامل حساب هاي دريافتني بدون عمليات مي باشند » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]معنای این مغایرت این است که در اسناد حسابداری برای حساب اسناد دریافتی سند ثبت شده ولی برای ان عملیات چک انتخاب نشده و اطلاعات چک وارد نشده و در حقیقت فقط به صورت مبلغی برای حساب اسناد دیافتنی سند ثبت شده است . این عمل باعث…

راه حل مغایرت شماره 66 « انبار نامعتبر ثبت شده در کاردکس کالا » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت به این معنا است که برای برخی از عملیات ثبت شده ، انبار انتخاب شده به درستی در عملیات ثبت نشده است . برای رفع این مغایرت مراحل ذیل را طی نمایید : 1. لیست مغایرت ها را پرینت بگیرید . 2. براساس نوع و…

راه حل مغایرت شماره 63 « حساب هاي موقتي که به صورت دائم ثبت شده اند » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]براساس اصول حسابداری در پایان سال مالی باید وضعیت حساب های موجود در کد های حسابداری از نظر دائم یا موقت بودن مشخص شود ، زیرا نرم افزار در فرآیند بستن سال مالی مانده حساب های موقت را به خلاصه سود و زیان می بندد و مانده…