راه حل مغایرت شماره 40 « ناهمخواني تاريخ سند و تاريخ عمليات در جزئيات اسناد حسابداري » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت به این معناست که سند حسابداری اتومات در تاریخی به غیر از تاریخ عملیات ثبت شده است ، مثلا فاکتور فروش در تاریخ 1400/06/25 ثبت شده ولی تاریخ سند حسابداری اتومات مربوط به آن به تاریخ 1400/06/26 ثبت شده است . برای رفع این مغایرت…

راه حل مغایرت شماره 38 « بررسي تعدادي چک هاي اماني پرداختي » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت به این معناست که تعداد چک های امانی پرداختی در پایان سال مالی قبل با چکهای امانی پرداختی در اول دوره سال مالی جدید برابر نمی باشد . رفع این مغایرت دو حالت دارد : حالت اول ) چک امانی پرداختی در سال قبل هست…

راه حل مغایرت شماره 37 « بررسي تعدادي چک هاي اماني دريافتي » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت به این معناست که تعداد چک های امانی دریافتی در پایان سال مالی قبل با چکهای امانی دریافتی در اول دوره سال مالی جدید برابر نمی باشد . رفع این مغایرت دو حالت دارد : حالت اول ) چک امانی دریافتی در سال قبل هست…

راه حل مغایرت شماره 30 « وجود عملياتي بدون سند حسابداري اتومات و يا با اسناد حسابداري داراي مغايرت » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[2 :میانگین 5 :مجموع]مفهوم این مغایرت این است که ، در نرم افزار عملیاتی وجود دارد که برای آنها سند حسابداری اتومات ثبت نشده و یا سند حسابداری ثبت شده دارای مغایرت می باشد . برای درست شدن این مغایرت کافی است دکمه ثبت اسناد حسابداری که در قسمت محک…

راه حل مغایرت شماره 28 « براي سطرهايي از اسناد حسابداري کد معين تعيين شده در کدهاي حسابداري تعريف نمي باشد » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی اتفاق می افتد که در زمان ثبت سند حسابداری کد حساب معین برای یکی از سطر ها انتخاب نشده است ؛ به عبارت دیگر سند در سطح کل ثبت شده است . اگر شما با علم حسابداری سند در سطح کل زده اید ،…

راه حل مغایرت شماره 27 « عدم تراز بودن تراز آزمايشي در سطح کل » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی اتفاق می افتد که سند حسابداری ایی( دستی یا اتومات ) در نرم افزار ثبت شده باشد که تراز نباشد . برای رفع این مغایرت می توانید مراحل ذیل را طی نمایید : 1. لیست مغایرت ها را پرینت بگیرید . 2. براساس نوع…

راه حل مغایرت شماره 19 « براي سطرهايي از اسناد حسابداري کد کل تعيين شده در کدهاي حسابداري تعريف نمي باشد » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 5 :مجموع]این مغایرت به این معنا است که سند حسابداری ( دستی یا اتومات ) در نرم افزار وجود دارد که برای برخی از سطر های آن کد کل انتخاب نشده است و یا کد کلی که در زمان ثبت سند انتخاب شده است در این لحظه در…

راه حل مغایرت شماره 17 « بررسي برابري مجموع مبالغ چک هاي پرداختي( صادر شده ) سال مالي جاري و سال مالي جديد » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت به شما نشان می دهد که مبلغ چک های پرداختی که در وضعیت صادر شده در سال مالی قبل وجود داشته است با مبلغ چک های پرداختی که در وضعیت صادر شده در چک های اول دوره پرداختی در سال مالی جدید ثبت شده است…

راه حل مغایرت شماره 15 « بررسي برابري تعدادي چک هاي پرداختي( صادر شده ) سال مالي جاري و سال مالي جديد » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت به شما نشان می دهد که تعداد چک های پرداختی که در وضعیت صادرشده در سال مالی قبل وجود داشته است با تعداد چک های پرداختی که در وضعیت صادر شده در چک های پرداختی اول دوره ، در سال مالی جدید ثبت شده است…

راه حل مغایرت شماره 14 « وجود کالاهايي با مقدار صفر در کاردکس » در سال مالی

مفهوم این مغایرت این است که ، کالاهایی در نرم افزار وجود دارد که در برخی از سطر های کاردکس تعداد کالا صفر ثبت شده است . این مغایرت می تواند باعث بوجود آمدن اشتباه در گزارشات حسابداری شود . برای رفع این مغایرت به ترتیب ذیل عمل نمایید : 1. لیست کالاهای دارای مغایرت…